Wpisy

Czyją własnością jest komin i kto odpowiada za jego konserwację?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. II SA/Wr 8/09 Teza 1. Kominy należą do części wspólnych budynku i żaden właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie ma indywidualnego tytułu prawnego do komina czy kanału kominowego. Sam fakt korzystania z takiego komina czy kanału kominowego przez właściciela wyodrębnionego lokalu nie przesądza o przynależności do tego lokalu ... Przeczytaj więcej »

Czy komin i kanał kominowy należą do części wspólnych?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. II SA/Wr 8/09 Kominy należą do części wspólnych budynku i żaden właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie ma indywidualnego tytułu prawnego do komina czy kanału kominowego. Sam fakt korzystania z takiego komina czy kanału kominowego przez właściciela wyodrębnionego lokalu nie przesądza o przynależności do tego lokalu w znaczeniu ... Przeczytaj więcej »

Kogo dotyczy rękojmia 5 letnia?

RĘKOJMIA 5 letnia dotyczy umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed tym stosuje się przepisy wcześniejsze i jest to 3 letnia rękojmia na budynek. Art. 568 [Odpowiedzialność z tytułu rękojmi] § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem ... Przeczytaj więcej »

Czy wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym odrębną własność?

Co do zasady wspólnota mieszkaniowa nie ma zdolności do wyrażania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym odrębną własność. Wyjątki są przewidziane w konkretnych ustawach np. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 6 pkt. 3 ustawy wymaga dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, ... Przeczytaj więcej »

W jakich sytuacjach można liczyć głosy oddane pod uchwałą na zasadzie ?1 właściciel ? 1 głos??

Zasadą w głosowaniach nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej jest liczenie głosów według posiadanych przez właścicieli udziałów. Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 2a ustawy o własności lokali uchwały mogą zostać podjęte w trybie ?1 właściciel ? 1 głos? w następujących przypadkach: 1. W uchwale podjętej w trybie głosowania według udziałów postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden ... Przeczytaj więcej »

Czy zarząd wspólnoty może bez uprzedniej uchwały wspólnoty mieszkaniowej wytoczyć powództwo przeciwko właścicielowi nie płacącemu zaliczek na koszty zarządu i media?

Tak, gdyż jest to czynność nieprzekraczająca zwykły zarząd, co potwierdził wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 października 2013 r. III CZP 42/2013: ?Wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z ... Przeczytaj więcej »

Czy wspólnota mieszkaniowa może dochodzić wobec dewelopera roszczeń z rękojmi lub roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej?

Tak, ale tylko w przypadku dokonania przelewu roszczeń z tego tytułu przez właścicieli lokali na wspólnotę. Uchwała Sądu Najwyższego ? Izba Cywilna z dnia 23 września 2004 r. III CZP 48/2004: ?Wspólnota mieszkaniowa nie posiada legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, w stosunku do sprzedawcy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba że właściciel lokalu przelał ... Przeczytaj więcej »

Jakie czynności może podejmować wspólnota mieszkaniowa i czy może zawrzeć każdą umowę?

Zgodnie z art. 6 zd. 2 ustawy o własności lokali ?Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.? Orzecznictwo sądowe doprecyzowało, że zakres zdolności prawnej wspólnoty ogranicza się wyłącznie do zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości, a zatem wspólnota nie może np. wynająć usług fryzjerskich dla swoich członków, nie może nabywać ruchomości lub nieruchomości, które nie służą do ... Przeczytaj więcej »