PROGRESLINE ODPOWIADA NA PYTANIA DOT. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W jaki sposób należy dokonać zmiany sposobu zarządu, czy możliwa jest rezygnacja na piśmie obecnego zarządcy i w jakiej formie powinna być dokonana?

Przy Umowie sprzedaży pierwszego lokalu została zawarta umowa o powierzeniu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Po wyodrębnieniu kolejnych lokali został zgłoszony wniosek o zmianę sposobu. Wniosek ten został zgłoszony podczas zebrania Wspólnoty, które nie przewidywało w porządku obrad podjęcia takiej uchwały. Przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca ... Przeczytaj więcej »

Problem garaży rozwiązany?

Dowiedzieliśmy się, że garażowy problem przy głosowaniu uchwał ma rozwiązać nowelizacja ustawy o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe w nowych blokach często mają ogromne trudności z podejmowaniem decyzji z powodu garażu. Sejmowa komisja infrastruktury zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Sęk w tym, że podziemny garaż jest traktowany jak lokal, właściciele miejsc postojowych zaś, a czasem jest ich kilkuset, są jego współwłaścicielami. W ... Przeczytaj więcej »

Jakie są możliwości prawne nabycia działki na potrzeby drogi dojazdowej do garaży członków wspólnoty?

Droga dojazdowa do garaży współwłaścicieli nieruchomości biegnie przez działkę gruntu należącą do osoby trzeciej. Wspólnota Mieszkaniowa jest zainteresowana wykupem ww. działki gruntu. Wspólnota Mieszkaniowa jest podmiotem prawa cywilnego (ułomną osobą prawną). Jest to jednostka organizacyjna, której ustawa przyznała zdolność prawną. Powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia w danej nieruchomości lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel nieruchomości. Wspólnota ... Przeczytaj więcej »

Czy można w jakikolwiek sposób wykluczyć kogoś ze wspólnoty/wymusić na nim wyprowadzenie się?

1/ Opisane zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń: ?§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka ... Przeczytaj więcej »

Czy Zarządca Nieruchomości posiada kompetencje do podważania wniosków pokontrolnych z przeglądu instalacji gazowych, przewodów kominowych?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ?Prawo Budowlane? z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. ?Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (?) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)? Kontrole, o których mowa ... Przeczytaj więcej »

Czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, będący odrębną nieruchomością, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania niż budynek mieszkalny?

Stanowisko Sądów i samych organów pobierających podatek jest bardzo rozbieżne, stąd w kwestii tej wypowiedział się Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r.  II FPS 4/2011: „W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ... Przeczytaj więcej »

Jak Wspólnota powinna zachować się aby zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości?

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 30 ww. ustawy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne, a dostęp taki jest nieodpłatny poza poborem energii oczywiście. Zawarcie takiej umowy jest więc obowiązkiem ... Przeczytaj więcej »

Czy potrzebna jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2011 r. II GSK 855/2010 Zgodę o której mowa w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zgoda na sprzedaż alkoholu – przyp. K.S.), w pełni zasadnie uznać należy za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 12.04.2006 roku ... Przeczytaj więcej »

Jakie czynności musi podjąć Właściciel aby dokonać podziału lokalu?

Właściciel lokalu musi złożyć wniosek do Wspólnoty Mieszkaniowej o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podział lokalu na dwa odrębne lokale. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o własności lokali ?Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.? Do dokonania podziału ... Przeczytaj więcej »

Sąsiad w godzinach nocnych hałasuje ? odgłosy przestawiania mebli, trzaski, rumor. Czynności te powtarzają się notorycznie pomimo próśb o zaprzestanie hałasowania. Co można zrobić?

1. Opisane zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń: ?§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka ... Przeczytaj więcej »