Czy można w jakikolwiek sposób wykluczyć kogoś ze wspólnoty/wymusić na nim wyprowadzenie się?

1/ Opisane zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń:

?§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.?

2/ Dodatkowo nadmierny hałas pochodzący z lokalu sąsiada, który zakłóca spokojne zamieszkiwanie właścicielom mieszkań sąsiednich, a nie powstaje przy normalnym i niewykraczającym poza przeciętne miary korzystaniu z lokalu przez sąsiada, stanowi niedozwoloną immisję (art. 144 Kodeksu cywilnego) i jest podstawą do wystąpienia na drogą sądową (cywilną) przez właściciela lokalu sąsiedniego z roszczeniem o nakazanie zaniechania hałasów. Wyrok sądowy w takiej sprawie może być egzekwowany poprzez nakładanie grzywien w przypadku braku zastosowania się do jego treści.

3/ Wreszcie gdy właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. (tak art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali). W ekstremalnych przypadkach Wspólnota może więc podjąć uchwałę o wytoczeniu powództwa, a następnie udowodnić przed Sądem istnienie ww. przesłanek do sprzedaży lokalu sąsiada. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży są oczywiście przekazywane w całości właścicielowi lokalu.

Sąsiad, który uporczywie zakłóca spokój pozostałych mieszkańców nie jest bezkarny, jednak przed Sądem konieczne jest udowodnienie zaistnienia uporczywych naruszeń porządku, pomocne mogą okazać się m. in. zeznania Policjantów wzywanych do awantur u sąsiadów. Przed podjęciem kroków na drodze sądowej zasadna jest również próba ugodowego zakończenia sprawy ? może to być wysłanie przez Zarząd Wspólnoty wezwania do zaprzestania naruszeń porządku domowego z zagrożeniem wszczęcia postępowania przed Sądem celem sprzedaży lokalu.

Pozdrawiamy, PROGRESLINE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>