Jakie czynności musi podjąć Właściciel aby dokonać podziału lokalu?

Właściciel lokalu musi złożyć wniosek do Wspólnoty Mieszkaniowej o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podział lokalu na dwa odrębne lokale. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o własności lokali ?Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.? Do dokonania podziału ... Przeczytaj więcej »

Sąsiad w godzinach nocnych hałasuje ? odgłosy przestawiania mebli, trzaski, rumor. Czynności te powtarzają się notorycznie pomimo próśb o zaprzestanie hałasowania. Co można zrobić?

1. Opisane zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń: ?§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka ... Przeczytaj więcej »

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy ? Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. ... Przeczytaj więcej »

Kiedy należy wykonywać okresowe przeglądy półroczne?

Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 62, p.3 okresowej kontroli półrocznej podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. Osoba dokonująca kontroli powiadamia pisemnie właściwy organ o przeprowadzonej kontroli ?PINB. Prawo Budowlane Art. 62. [Rozwinięcie] 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, ... Przeczytaj więcej »

Jak dokonywać zgłoszeń wad budynku w ramach rękojmi we wspólnocie mieszkaniowej?

1. W ramach roszczeń z rękojmi nabywcy przysługują następujące uprawnienia (art. 560 kodeksu cywilnego): a. roszczenie o naprawę rzeczy; b. roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad (dotyczy rzeczy ruchomych określonych tylko co do gatunku); c. roszczenie o obniżenie ceny sprzedaży w stosunku, a jakim pozostaje wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy niewadliwej; d. odstąpienie od umowy sprzedaży ... Przeczytaj więcej »

Od którego momentu liczy się bieg terminu przedawnienia w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej termin wymagalności, a tym samym początku biegu terminu przedawnienia roszczenia ubezpieczającego do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania nie można wiązać ani ze zdarzeniem szkodzącym, ani z wymagalnością roszczenia poszkodowanego w stosunku do odpowiedzialnego za szkodę. Wyznacza go ustalenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego podmiotu. Wówczas dopiero aktualizuje się obowiązek ubezpieczyciela przejęcia ekonomicznego ciężaru naprawienia szkody spowodowanej ... Przeczytaj więcej »

Jaka powinna być odległość pojazdów parkujących na terenie nieruchomości od okien lokali?

Odległość aut parkujących od okien lokali określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? zgodnie z § 19 rozporządzenia: 1. (25) Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku ... Przeczytaj więcej »

Kto zwołuje zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie właścicieli zwołuje zarząd Wspólnoty, ma taki obowiązek co najmniej jeden raz w roku w pierwszym kwartale. Zarząd ma obowiązek zwołać zebranie na wniosek właścicieli posiadających łącznie co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. W wypadku gdy zarząd nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Przeczytaj więcej »

Czy właściciela lokalu użytkowego można obciążać wyższą zaliczka na koszty zarządu?

Tak, ale tylko na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej i na podstawie ustaleń, że dany lokal użytkowy generuje określone dodatkowe koszty. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 marca 2008 r. I C 1188/2007 : ?Dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest dopuszczalne, jeśli rzeczywiste większe koszty ich eksploatacji jednocześnie zwiększają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. To zaś oznacza, że podjęcie uchwały, ... Przeczytaj więcej »