Archiwum tagów: administrowanie nieruchomościami

Jak dokonywać zgłoszeń wad budynku w ramach rękojmi we wspólnocie mieszkaniowej?

1. W ramach roszczeń z rękojmi nabywcy przysługują następujące uprawnienia (art. 560 kodeksu cywilnego): a. roszczenie o naprawę rzeczy; b. roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad (dotyczy rzeczy ruchomych określonych tylko co do gatunku); c. roszczenie o obniżenie ceny sprzedaży w stosunku, a jakim pozostaje wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy niewadliwej; d. odstąpienie od umowy sprzedaży ... Przeczytaj więcej »

Od którego momentu liczy się bieg terminu przedawnienia w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej termin wymagalności, a tym samym początku biegu terminu przedawnienia roszczenia ubezpieczającego do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania nie można wiązać ani ze zdarzeniem szkodzącym, ani z wymagalnością roszczenia poszkodowanego w stosunku do odpowiedzialnego za szkodę. Wyznacza go ustalenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego podmiotu. Wówczas dopiero aktualizuje się obowiązek ubezpieczyciela przejęcia ekonomicznego ciężaru naprawienia szkody spowodowanej ... Przeczytaj więcej »

Jaka powinna być odległość pojazdów parkujących na terenie nieruchomości od okien lokali?

Odległość aut parkujących od okien lokali określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? zgodnie z § 19 rozporządzenia: 1. (25) Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku ... Przeczytaj więcej »