Archiwum tagów: zarządzanie nieruchomościami

W jaki sposób należy dokonać zmiany sposobu zarządu, czy możliwa jest rezygnacja na piśmie obecnego zarządcy i w jakiej formie powinna być dokonana?

Przy Umowie sprzedaży pierwszego lokalu została zawarta umowa o powierzeniu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Po wyodrębnieniu kolejnych lokali został zgłoszony wniosek o zmianę sposobu. Wniosek ten został zgłoszony podczas zebrania Wspólnoty, które nie przewidywało w porządku obrad podjęcia takiej uchwały. Przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca ... Przeczytaj więcej »

Czy Zarządca Nieruchomości posiada kompetencje do podważania wniosków pokontrolnych z przeglądu instalacji gazowych, przewodów kominowych?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ?Prawo Budowlane? z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. ?Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (?) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)? Kontrole, o których mowa ... Przeczytaj więcej »